Algemene Voorwaarden

Op al onze leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Maastricht

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker: Vitalcare V.O.F. gevestigd Op ’t   Veldje 12 te Spaubeek met als vennoten: mevrouw T. Coenen-Spronken en de heer L. Coenen.
Client/wederpartij: zijnde een bedrijf, organisatie of particuliere cliënt.
Dienstverlening: in praktijk aanbieden van diverse therapiemogelijkheden en op (bedrijfs)locatie het aanbieden van Lifestyle advies, Bowentherapie en TouchPro Stoelmassage in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, overeenkomsten en ondertekende behandelplannen tussen gebruiker enerzijds en wederpartij anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere/ oudere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een offerte door bedrijf, organisatie of ondertekening van behandelplan door particuliere cliënt houdt in dat deze wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van toepasselijkheid van andere/ oudere Algemene Voorwaarden.
 3. Alle offertes naar bedrijfsmatige cliënt worden gedurende drie maanden gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
 4. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand nadien gebruiker aan de wederpartij schriftelijk bericht heeft met de afwijkingen in de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden
 1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door gebruiker is bevestigd.
 2. Ingeval van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 3. Wanneer door gebruiker gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van gebruiker op directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien gebruiker bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betreffende wederpartij hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.
 4. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan is de uitleg door gebruiker bepalend.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld naar hetgeen gebruikelijk is in de branche.

Artikel 4. Omvang van de dienstverlening
 1. De dienstverlening die gebruiker levert omvat de hetzij in overeenkomst genoemde diensten hetzij in behandelplan besproken diensten door hemzelf dan wel ingehuurde collega.
 2. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de overeengekomen dienst zal gebruiker tot het uiterste pogen zorg te dragen voor vervanging. Indien de wederpartij een aangeboden passend alternatief niet wil/ kan aanvaarden, dan komt de overeengekomen dienst te vervallen.

Artikel 5. Wijziging van contract of opdracht
 1. Wijzigingen in opdracht of contract zullen slechts geldig zijn indien dit schriftelijk door gebruiker is bevestigd.
 2. Gebruiker behoudt het recht om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Gebruiker is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum door te berekenen.

Artikel 6. Annulering

 1. Annulering van afspraken dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
 2. Indien annulering niet of te laat geschiedt, cliënt komt niet opdagen, is gebruiker gerechtigd de betreffende dienst in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 7. Geheimhouding
 1. Gebruiker zal alle informatie betreffende de wederpartij, cliënt of bedrijf en alle informatie die verkregen wordt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en niet aan derden doorgeven.

Artikel 8. Facturering en betaling
 1. Tenzij anders overeengekomen dient wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum aan gebruiker te betalen.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim. De verplichting van gebruiker tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de wederpartij met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
 3. Alle administratieve en buitenrechterlijke incassokosten komen voor rekening van de wederpartij. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende tarieven.
 4. Voor het geval naar het oordeel van gebruiker de financiële positie van bedrijfsmatige cliënt risico’s met zich mee brengt, is gebruiker gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal 1.000.000,- euro per gebeurtenis. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door assuradeuren van gebruiker wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat gebruiker terzake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
 2. Wederpartij vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden, waaronder begrepen werknemers van bedrijfsmatige cliënten.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 10. Tussentijdse ontbinding
 1. Gebruiker is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden bij aangetekende brief, indien:
  • wederpartij een of meerdere betalings- of andere verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn.
  • faillissement of surseance van betaling van de wederpartij wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
  • de wederpartij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.
 2. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarop gebruiker partij is, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Wederpartij dient bij het ontstaan van een geschil eerstens een beroep te doen op het Tuchtrecht en klachtenregeling van betreffende beroepsvereniging
  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten dan wel wederpartij eerst het Klachtrecht van de beroepsvereniging heeft geraadpleegd. Een exemplaar van de regels omtrent tucht- en klachtrecht van de betreffende beroepsvereniging is bij ons opvraagbaar.

Artikel 12. Vindtplaats en wijziging voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst met gebruiker.